View web version | Unsubscribe here

 
GeNeus logo
 
Facebook
 

Представяме Ви Бюлетин №1 на проект Geneus

 

Какво е GENEUS?

 

GENEUS е двугодишен проект, финансиран от Европейската комисия – Програма "Еразъм +" Стратегически партньорства за професионално образование и обучение. Проектът има за цел да намали неравенствата между половете при оценките за подбор.

 

Шест партньорски организации от пет различни страни (Австрия, България, Италия, Португалия и Испания) си сътрудничат в този проект, като работят заедно за разработването, популяризирането и използването на набор от неутрални тестове за половете.

 

Планът на проекта включва различни фази, които имат за цел да подобрят оценките при подбор, като се съсредоточат върху равенството между половете на пазара на труда и професионалното образование.

 

Шестте партньорски организации:

 

 

Този иновативен проект може да промени положително живота на жените, като им помогне за:

 • намаляване на отпадането в конкурси за работни места и образование;
 • подобряване на тяхната успеваемост в тестване;
 • при представянето, което допринася за равни възможности за образование и професионализъм за мъжете и жените.

Цели на GENEUS

 

 1. Да се направи преглед на реалната ситуация, изискванията и пропуските в процесите на оценяване в различни среди;
 2. Да се оценят и анализират тези процеси по един неутрален по отношение на разликите в пола начин;
 3. Да произведат и предоставят полезни и безплатни материали, гарантиращи неутрален по отношение на пола подход при оценките за подбор.

 

В дългосрочен план:

 

 1. Да допринесе за неутрален по отношение на пола достъп до пазара на труда и професионалното образование;
 2. Да се намалят неравенствата между половете на пазара на труда, да се постигне равенство в лидерските позиции и заплати.

GENEUS Резултати

 

 • Общ доклад за тестовете за неутралност по пол, с информация за системата за тестване, използвана във всяка партньорска държава, която идентифицира най-добрите практики.
 • Комплект матрици за неутрални тестове, равнопоставящи половете, с примери на формуляри за тестване за различни области на внедряване в образованието и заетостта.
 • Ръководство за внедряване на матриците, съдържащо информация за това как да се интегрират примери на формуляри за изпитване за различни области на внедряване в образованието и заетостта.
 • Комплект за прилагане на неутрални тестове за МСП
 • Комплект за прилагане на неутрални тестове за Публичната администрация
 • Комплект за прилагане на неутрални тестове за Университетско и професионално обучение.

Къде сме сега?

 

Общият доклад за Тестовете, основани на равнопоставеност на половете е почти готов!


ървата фаза на проекта ще приключи скоро. В тази първа стъпка партньорите по проекта проведоха интервюта с представители на публичните администрации (по 1 в България и Италия, 2 в Австрия, 3 в Португалия, 4 в Испания), малки и средни предприятия (5 в Италия, 6 в Австрия и Португалия, България и Испания) и центрове за професионално обучения и квалификация (2 в България и Австрия, 3 в Италия и Португалия, 6 в Испания), като анализира как различните страни набират и оценяват служители и студенти. Този дълъг процес на изследване допринесе за създаването на първия резултат на проекта -Общия доклад за неутралността на тестовете в зависимост от пола.

 

Това изследване е разработено в следните специфични области: образование и обучение, пазар на труда и възнаграждение. По-специално беше проучено как и по-какъв начин всяка от избраните целеви групи (малки и средни предприятия, публична администрация и центрове за професионално обучения и квалификация) оценяват своите кандидати. Изследването включва и анализ на съществуващите правни разпоредби, кратък преглед на ситуацията с равнопоставеността на половете в партньорските държави и резултатите от проучвания на приликите и разликите между половете, като умствения капацитет както при мъжете, така и при жените.

 

Резултатите показват, че всички целеви групи оценяват както твърди, така и меки умения - професионалните и академични компетенции на кандидатите, както и техните лични. Кои от тях се считат за по-важни зависи от целевата група. Докато центрове за професионално обучения и квалификация обръщат повече внимание на академичните компетенции, малките и средни предприятия и публичната администрация поставят ударение върху личните и професионалните компетенции.

 

Крайният резултат от изследването ще бъде публикуван в близките седмици.

Партньорските срещи

Partners meeting
 

Първоначална среща

На 7 и 8 ноември в София (България) се проведе първата среща на проекта "GeNeus - Тестове за представяне и способности, основани на равнопоставеност на половете ", в която участваха партньори от Португалия, Италия, Австрия, Испания и България..

В рамките на срещата представителите на партньорските организации обсъдиха работния си план и да планираха в детайли бъдещите дейности по проекта. Ако искате да научите повече, прочетете новините тук (http://geneus-project.eu/geneus-kom/).

 
Second meeting Portugal
 

Втората среща в Португалия!

 

На 18 и 19 април партньорите от Австрия, Италия, Португалия, Испания и България се срещнаха в Порто.

 

По време на тази среща те имаха възможност да анализират резултатите от проведените изследвания. По-специално, това беше важно за планирането на следващите стъпки по проекта и действията, които ще бъдат извършени, за да се постигнат целите на проекта.

 

Измежду обсъжданите теми бе отделено специално внимание на разработването на O2 - "Комплект матрици за неутрално тестване на пола" за процесите на подбор. Това ще осигури неутралност във фазите на изпитване и ще подсигури създаването на ръководство за прилагане - Ръководството за прилагане на матриците O3, което ще служи за инструкции за работа на представителите от всяка една целева група (http://geneus-project.eu/promoting-equal-opportunities-in-the-access-to-the-labour-market/).

 
GeNeus Next
 

Какво предстои?

 

През следващите месеци планираме да работим за разработване на тестовете, включени в етап O2. Тези тестове ще бъдат важна част за последващото насърчаване на равните възможности и неутралния подход при процесите на подбор както за мъжете, така и за жените.

 

Останете информирани!

 

Можете да проверите последните новини за проекта на нашите Facebook и уеб страница!

За повече информация за проекта, моля свържете се с valia@bimec-bg.com.

 

Посетете нашата уеб страница!

 
 
Facebook
 
erasmus plus

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.