Проектът

Последните научни изследвания на невропсихологията доказват, че жените имат различни силни страни (например планиране на действия, социални компетентности, разрешаване на конфликти) от мъжете (по-математическо и абстрактно мислене). В същото време повечето от тестовете и оценките, използвани от университетите, агенциите по заетостта и училищата се основават предимно на параметри, които са по-благоприятни за мъжете като кандидати.

Проектът „GeNeus – Инструменти и тестове за подбор, основани на равнопоставеност на половете” – има за цел разработване и популяризиране на набор от инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола.

Използването на инструменти и тестове, които дават равни шансове на жените и мъжете при подбор за образование и за заетост може да подобри шансовете и успеваемостта на жените в професията, като по този начин допринесе за равни възможности за образование и професионално развитие на мъжете и жените.

Цели

В рамките на проекта

  • Да се направи преглед на ситуацията и нуждите в процесите на подбор в различни области
  • Да се оценят и анализират тези процеси по отношение на неутралност спрямо пола
  • Да се създадат и предложат практични, безплатни инструменти и инструкции за тяхното прилагане с цел да се осигури подход при подбора, неутрален спрямо пола на кандидата

В дългосрочен план

  • Да допринесе за създаване на равни възможности за двата пола за достъп до образование и заетост

Резултати

Резултатите от проекта, създаващи устойчивост и адресирани към различни сфери и заинтересовани страни са следните:

  • Общ доклад за тестването на представяне и способности, по отношение на неутралност спрямо пола: съдържа информация за това как Малките и средни предприятия, Публичната администрация и Институциите за професионално образование след средното образование в Австрия, България, Испания, Италия и Португалия се справят с процесите на подбор и тестване.
  • Набор от инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола
  • Практическо ръководство за прилагане на инструментите
  • Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за Малки и средни предприятия (МСП)
  • Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола заПубличната администрация (ПА)
  • Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за Институции за професионално образование след средното образование (ИПОССО)