Резултати

Общ доклад за тестването на представяне и способности, по отношение на неутралност спрямо пола

Този доклад обобщава национална информация за използваните системи за тестване и подбор. Те са разгледани, като се вземат предвид специфичните за половете различия в отделните области на ефективност и след това са определени конкретните нужди за равни възможности за достъп и на двата пола. Докладът послужи и за идентифициране на възможните съществуващи най-добри практики в различните страни партньори. Той показва конкретната ситуация в страните партньори по отношение на равнопоставеността между половете в процесите на селекция за работа и/или обучение. Докладът се основава на експертно проучване, както и на интервюта с различните целеви групи, участващи в проекта (Малки и средни предприятия, Публична администрация и Институции за професионално образование след средното образование).
 

Generic Report on Gender Neutral Testing (EN)

Обобщениетоотобщият доклад за неутралнотоспрямополатестване

Набор от инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола

Наборът съдържа примери на формуляри за тестване и инструменти за подбор с различни области на приложение в образованието и заетостта. Те са от съществено значение като примери за добри практики за равнопоставеност между половете в този процес. Част от инструментите, а именно Въпросник за основни компетентности за работа и Аналитични упражнения, бяха стандартизирани за страните партньори. Тестването беше проведено с приблизително 200 участника за всяка страна (общо 500 мъже и 500 жени бяха включени в процеса на стандартизиране). Резултатите бяха оценени и стандартизирани (беше направена статистическа оценка и бяха изчислени корелациите). След това бяха разработени и завършени шаблони за тяхното използване.

Set of Gender Neutral Selection Tools and Test

Практическо ръководство за прилагане на инструментите

Това ръководство съдържа информация за това как да се използват най-правилно инструментите при подбор в образованието и заетостта.

Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за Малки и средни предприятия (МСП)

Това ръководство за малки и средни предприятия осигурява устойчивостта на проекта и интегрирането на резултатите от него сред консултанти, организации, предоставящи професионални услуги, социални услуги, отдели за човешки ресурси, центрове за оценка, консултанти по професионално и кариерно ориентиране.

Download:
IO4 – Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за Малки и средни предприятия (МСП)
EN – IT – DE – ES – PT – BG

Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за Публичната администрация (ПА)

Това ръководство за публичната администрация осигурява устойчивостта на проекта и интегрирането на неговите резултати сред обществените служби по заетостта, обществените консултантски услуги и социалните услуги, изпълняващи задачи, свързани със заетостта.

Download:
IO5 – Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за Публичната администрация (ПА)
EN – IT – DE – ES – PT – BG

Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за Институции за професионално образование след средното образование (ИПОССО)

Това ръководство за Институции за професионално образование след средното образование осигурява устойчивостта на проекта и интегрирането на неговите резултати сред институциите за професионално образование; институции, предлагащи услуги за ориентиране към образованието.

Download:
IO6 – Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за Институции за професионално образование след средното образование (ИПОССО)
EN – IT – DE – ES – PT – BG