Целта на системите за социална защита и политиките за социално приобщаване е да насърчават равенството между жените и мъжете.

Данните на Евростат показват, че в ЕС броят на заетите мъже в трудоспособна възраст надхвърля броя на жените с 11,6%.

На 7 и 8 ноември в София (България) се проведе първата среща на проекта „GeNeus – Инструменти и тестове за подбор, основани на равнопоставеност на половете“, в която участваха партньори от Португалия, Италия, Австрия, Испания и България.

Проектът GeNeus – Инструменти и тестове за подбор, основани на равнопоставеност на половете  – има за цел разработване, популяризиране и включване на набор от равнопоставящи половете Инструменти и тестове за подбор.

Тези инструменти и тестове ще подобрят равните възможности на двата пола за достъпа им до работни места и образование. По-конкретно, тези инструменти и тестове, както и инструкциите за тяхното използване ще бъдат безплатни и ще бъдат достъпни за много организации.

Проектът има 4 основни целеви групи клиенти:

 • Професионалисти в областта на човешките ресурси, училища за средно образование, професионални консултанти, центрове за професионално образование и обучение, агенции за подбор и оценяване, неправителствени организации, работодатели – организации и хора,
 • Обществени центрове по заетостта или свързаните с тях услуги, тъй като техните мерки влияят много върху националните професионални програми
 • Центрове за кариерно консултиране по отношение на избора на обучение в гимназиално и след гимназиално ниво
 • Вземащи решения в публичната администрация и организации, които работят с тестове.

С цел постигане целите на проекта, партньорите ще разработят:

 • Общ доклад за тестовете за неутралност по пол, с информация за начина, по който МСП, публичната администрация и професионалните гимназии извършват процесите по подбор и тестване в Австрия, България, Италия, Португалия и Испания.
 • Комплект Инструменти и тестове за подбор, основани на равнопоставеност на половете.
 • Ръководство за прилагане на Инструментите и тестовете за подбор.
 • Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор за МСП.
 • Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор за Публичната администрация.
 • Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор за Професионалните гимназии.

Този иновативен проект ще окаже силно положително влияние върху живота на жените като помогне за:

 • намаляване на степента на отпадането им от тестовете;
 • подобряване на тяхната успеваемост;
 • доведе до представяне на тестовете, което дава равни шансове на мъжете и жените.

Продължителността на проекта е 24 месеца. Той е финансиран от програма Еразъм+ Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.

В партньорството участват 6 организиции:

За допълнителна информация, моля пишете до: Валя Данкова на bimec@bimec-bg.eu