Равните образователни и професионални възможности както за мъже, така и за жени и намаляването на процента на отпадане и подобряването на успеваемостта на жените в процесите по подбор, са основните цели на проекта „Генеус – инструменти и тестове за подбор, основани на равнопоставеност на половете“  по програма Еразъм + (ключови действия 2 – Стратегически партньорства за професионално образование и обучение).

Този проект, финансиран от ЕС, цели намаляване на неравенството между половете в процесите по подбор, разработване и популяризиране на набор от инструменти и тест за неутрален подбор спрямо пола.

Разработен от консорциум от шест европейски организации в пет държави – Frauen im Brennpunkt (Австрия, координатор), Бимек ООД (България), Inova + (Португалия), Servicio Regional de Empleo y Formacion de la Region de Murcia (Испания), Instituto Politecnico do Porto Порто (Португалия) и Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, (Италия) – проектът в настоящата си фаза е фокусиран върху оценка на създадените тестове за подбор.

Целта е да се включат хора с различен образователен и професионален статус: от девети клас до завършили средно образование, студенти от висшето образование (1-ва година в университета), служители в МСП и безработни, които търсят работа чрез държавните агенции.

Тестът се състои от 20 въпроса с възможности за отговори, които се определят от честотата, с която хората проявяват дадено поведение в различни ситуации. В допълнение се предлагат три аналитични упражнения, които изследват личния подход и уменията за решаване на проблеми на участниците в конкретни ситуации.

Проектът цели да насърчи равните възможности на двата пола за достъп до работа и образование. Поради тази причина вашият принос е от съществено значение за създаването на инструменти за подбор, които предоставят равнопоставени възможности пред половете.

Молим ви да направите теста, на този линк и да дадете своя принос за успешното приключване на нашия проект, финанисиран от ЕС!

Всички отговори са напълно анонимни. С резултатите от попълнените тестове ще можем да създадем инструменти, които потенциално могат да бъдат използвани в процесите по подбор за работа и образование.

За допълнителна информация, моля посетете нашата Facebook страница или уеб страницата на проекта.