Проектът

Последните невро-психологични научни изследвания доказват, че жените имат различен интелектуален потенциал (напр. при планиране на действия, социални компетенции, разрешаване на конфликти) от мъжете (по-математически и виртуални силни страни). В същото време повечето от тестовете и оценките, използвани от университетите, агенциите по заетостта и училищата се основават предимно на параметри, които са много по-благоприятни за мъжете като кандидати.

Проектът GeNeus – Тестове за представяне и способности, които равнопоставят половете – има за цел разработване, популяризиране и включване на набор от матрици за неутрално тестване на хората, независимо от пола.

Използването на равнопоставени тестове, за получаване на образование или заетост, може да подобри шансовете и в същото време значително ще намали степента на отпадане от училище, да подобри успеваемостта на жените в тестове и диагностика на ефективността, като по този начин допринесе за равни възможности за образование и професионално развитие на мъжете и жените.

 

Цели

 • Да се подобри еднаквия достъп до пазара на труда за всички чрез равен достъп до образование и заетост
 • Да се подобрят равните възможности на двата пола в образователното и професионалното им развитие
 • Намаляване на разликата в заплащането между жените и мъжете в дългосрочен план за намаляване на неравенството между половете в различни икономически сектори и професии.
 • Да се постигне равенство между двата пола, в области като участие в пазара на труда, икономическа независимост, заплащане и пенсии, равенство на лидерските позиции.
 • Да има по-точна оценка на ефективността и способностите, по-добро образование, обучение и резултати в работата в дългосрочна перспектива.

 

Резултати

Резултатите от проекта ще бъдат постигнати, като се създаде устойчивост на проекта и се ангажират различни области и заинтересовани страни:

 • Общ доклад за тестовете за неутралност по пол, с информация за системата за тестване, използвана във всяка партньорска държава, която идентифицира най-добрите практики.
 • Комплект матрици за неутрални тестове, равнопоставящи половете, с примери на формуляри за тестване за различни области на внедряване в образованието и заетостта.
 • Ръководство за внедряване на матриците, съдържащо информация за това как да се интегрират примери на формуляри за изпитване за различни области на внедряване в образованието и заетостта.
 • Набор за прилагане на неутрални тестове за МСП
 • Комплект за прилагане на неутрални тестове за Публичната администрация
 • Комплект за приложение на неутрални тестове за Университетско и професионално обучение.

 

Целеви групи:

 • VET orientation centres, HR professionals, schools at secondary level, professional consultancies, VET training centres, Recruitment and assessment Центрове за професионална ориентация, професионалисти в областта на човешките ресурси, училища за средно образование, професионални консултанти, центрове за професионално образование и обучение, агенции за подбор и оценяване, неправителствени организации, работодатели – организации и хора,
 • Обществени центрове по заетостта или свързаните с тях услуги, тъй като техните мерки влияят много върху националните професионални програми
 • Центрове за кариерно консултиране по отношение на избора на обучение в гимназиално и след гимназиално ниво
 • Вземащи решения в публичната администрация и организации, които работят с тестове.