Резултати

Общ доклад за неутралните тестове.

Този доклад ще обобщи национална информация за използваните системи за тестване. Те ще бъдат разгледани, като се вземат предвид специфичните за половете различия в отделните области на ефективност и след това ще бъдат определени конкретните нужди за равни възможности за достъп и на двата пола. Докладът ще служи и за идентифициране на възможните съществуващи най-добри практики в различните страни партньори. Освен това той ще покаже както конкретната ситуация в страната по отношение на равнопоставеността между половете в тестовете, така и цялостен си преглед. Докладът ще се основава на експертно проучване, както и на интервюта с различните целеви групи, участващи в проекта (Малки и средни предприятия, публична администрация и Университетско и професионално образование).
 

Generic Report on Gender Neutral Testing (EN)

 

Обобщениетоотобщият доклад за неутралнотоспрямополатестване

 

Набор от матрици за неутрални тестове.

Този набор от матрици ще съдържа примери на формуляри за тестване с различни области на приложение в образованието и заетостта. Те са от съществено значение като примери за най-добри практики за равностойна матрица на пола. Тестването ще бъде проведено с приблизително 100 участника за всяка страна (общо 500 мъже и 500 жени ще бъдат включени на равнище ЕС). Резултатите ще бъдат оценени и стандартизирани (ще бъде направена статистическа оценка и ще бъдат изчислени корелациите). След това ще бъдат разработени и завършени шаблони за тяхното използване.
 

Set of Gender Neutral Selection Tools and Test

Ръководство за въвеждане на матриците.

Това ръководство ще съдържа информация за това как да се интегрират примери на формуляри за тестване за различни области на приложение в образованието и заетостта. Ще има въведение по темата на проекта, теориите, на които се основават матриците, които могат да провеждат тези тестове, кой може да ги провежда, по какъв начин, в какви срокове и каква информация е необходима за гарантиране на успешното им прилагане.

Матрица Неутрални тестове за МСП.

Този набор от приложения на неутрални тестове за малки и средни предприятия ще осигури устойчивостта на проекта и интегрирането на резултатите от него сред консултанти, организации, предоставящи професионални услуги, социални услуги, отдели за човешки ресурси, центрове за оценка, консултанти по професионално и кариерно ориентиране – представителите на тези организации ще са отговорни за вземането на решения в тях.

Матрица Неутрални тестове за Публичната администрация.

Този набор от приложения за неутрални тестове за мерки за публичната администрация ще осигури устойчивостта на проекта и интегрирането на неговите резултати сред социалните служби по заетостта, обществените консултантски услуги и социалните услуги, изпълняващи задачи, свързани със заетостта; отговорни за вземането на решения в тези организации.

Матрица Неутрални тестове за Университетско и професионално обучение

Този набор от приложения на неутрални тестове в Университети и Училища за професионална квалификация ще гарантира устойчивостта на проекта и интегрирането на неговите резултати сред институциите за следдипломно образование; институции, предлагащи услуги за ориентиране към образованието; представители на учебните институции, отговорни за вземането на решения в тях.